Home » history of online Marxism » personal.inet.fi/surf/mtl-oulu/ http://www.marxistworker.org/fi/mtl.html 29/04/2001

personal.inet.fi/surf/mtl-oulu/ http://www.marxistworker.org/fi/mtl.html 29/04/2001

http://www.marxistworker.org/fi/mtl.html

Tervetuloa Marxilaisen Työväenliiton, Kansainvälisen Työväenkomitean Suomen osaston kotisivuille. Me edustamme ja pohjaamme toimintaperiaatteemme bolshevismiin, varhaiseen Kommunistiseen internationaaliin ja varhaiseen bolshevikki-leninistien kansainväliseen liikkeeseen, joka oli ryhmittäytynyt Lev Trotskin ympärille.

Kun yhä useammat ja useammat työläiset, nuoret ja sorretut saavat yhteyden internettiin, marxilaisen äänen tarve tulee suuremmaksi. Me pyrimme kehittymään tuoksi ääneksi. Me otamme osaa luokkataisteluun, taistellen yhdessä työväenluokan rinnalla kapitalismia, imperialismia ja sortoa vastaan.

Lakoista, taisteluun vallasta, MTL on paikalla pyrkien voittamaan työväenluokan marxilaisen ohjelman puolelle, päämääränään työväenhallitus.

MTL:n eri paikalliskomiteoiden kotisivuja: Oulu ja Porvoo.

Marxilaisen Työväenliiton perustaminen marxilaisen liikkeen jälleenrakentamiseksi SuomessaSuomen työläisten vuoden 1918 vallankumouksen parhaita perinteitä ylläpitävä Marxilainen Työväenliitto (MTL) perustettiin Oulussa 10. kesäkuuta 2000.

Bolsevikki-leninistiseltä pohjalta toimivan proletaarisen liiton tavoitteet on kirjattu perustavassa kokouksessa hyväksyttyihin Kansainvälisen Työväenkomitean pyrkimys-ten julistukseen ja MTL:n perusperiaatteisiin.

Kokouksessa Kansainvälistä Työväenkomiteaa (KTK) edustanut kansainvälisen sihteeristön jäsen hyväksyi MTL:n osaksi KTK:ta, joka pyrkii uuden proletaarisen internationaalin rakentamiseen.

KTK:n jäseninä on tällä hetkellä järjestöjä ja puolueita Suomen lisäksi viidessä maassa: Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Itä-Timorissa, Indonesiassa ja Jugoslaviassa. Lisäksi KTK on vahvistamassa suhteitaan marxilaisiin järjestöihin ja puolueisiin mm. Venäjällä, Ukrainassa ja Argentiinassa. Kaikkia KTK:n jäsenjärjestöjä ja -puolueita yhdistävät samat perusperiaatteet ja pyrkimykset.

MTL:n perustaminen nähtiin välttämättömäksi, koska KTP ja SKP ovat virheellisten poliittisten analyysiensa johdosta olleet kykenemättömiä tunnistamaan muuttuvaa maailmanpoliittista tilannetta. Nämä puolueet tuntuvat elävän ajassa, jolloin stalinististen byrokraattien johtama Neuvostoliitto oli vielä olemassa. Nämä puolueet uskovat vieläkin, että kapitalismia voitaisiin “kehittää” ja toteuttaa parlamentaarinen siirtymä sosialistiseen yhteiskuntaan.

Lisäksi SKP:llä on erityisiä vaikeuksia pysyä erossa sosialidemokraattisesta porvarien hännystelystä. Kuitenkin, mikäli KTP ja SKP toteuttavat aitoa pyrkimystä työväestön luokkatietoisuuden kohottamiseksi ja kykenevät kyseenalaistamaan oman historiansa, on MTL enemmän kuin halukas keskustelemaan yhtenäisen marxilaisen työväenpuolueen rakentamisesta.

Työväenluokan poliittisen tietoisuuden kohottamiseksi alkaa MTL julkaista omaa valtakunnallista lehteään. Tämän lisäksi MTL:n paikalliskomiteat julkaisevat omalla toiminta-alueellaan paikallislehtiä, tällä hetkellä esim. Porvoon paikalliskomitea julkaisee jo Itä-Uudenmaan mielipidelehti Å-siktenia kuukausittain.

Myös marxilaisten opintopiirien käynnistäminen tähtää työväestön luokkatietoisuuden kohottamiseen. Työväenluokan kansainvälisen solidaarisuuden lisäämiseksi ja taistellakseen englannin kielen ilmentämää imperialismia vastaan pyrkii MTL kokoamaan kansainvälisyydestä kiinnostuneita nuoria opiskelemaan esperantoa opintoryhmiin.

MTL aloittaa myös kampanjan kerätäkseen avustuksia itätimorilaisten marxilaisten luokkataistelun avustamiseksi.

Kunnallisvaalien yhteydessä MTL esittää kaikkien kunnallisten palvelujen siirtämistä työväenluokan hallintaan. MTL:n ehdokkaiksi asettuvat jäsenet voivat pyrkiä yhteistyöhön työväenluokkaisten listojen kanssa, joiden tavoitteet eivät ole ristiriidassa MTL:n periaatteiden kanssa.

Marxilaisen Työväenliiton toimeenpanevaan komiteaan voi ottaa yhteyttä Oulun ja Porvoon osoitteisiin:

MTL/toimeenpaneva komitea
PL 577
90101 OULU
puh. 040 7439 180/Jari-Pekka
sp.
mtl-fi@marxistworker.org

MTL/toimeenpaneva komitea
PL 236
06101 PORVOO
puh. (019) 668 373
sp.
tempe@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/surf/mtl-porvoo/

Lehdistötiedote
10.6.2000

Cliffilainen Sosialistiliitto sinetöi lahkolaisuutensa:
Marxilainen Oppositio marssi joukolla ulos kevätkokouksen loputtua

Sosialistiliiton (SL) valtakunnallinen kevätkokous pidettiin Porvoossa 22.4.2000. Kokouksessa tehdyt päätökset johtivat siihen, että Marxilaisen Opposition (MO) toverit kokivat mahdottomaksi enää minkäänlaisen vallankumouksellisuuden ja marxilaisuuden elvyttämisen tässä cliffiläiseksi vasemmistososialidemokraattiseksi lahkoksi rappeutuneessa “järjestössä”. Kokouksen päätteeksi MO:n toverit marssivatkin joukolla ulos kokouspaikalta — ja samalla koko “järjestöstä”.

Kokouksen tarkoituksena kokonaisuudessaan oli vain sinetöidä “järjestön” byrokraattisen johdon pyrkimykset Sosialistiliiton liittämisestä IS-“liikkeeseen”. Tämä kävi hyvin selvästi ilmi mm. kokouksen esityslistasta: kahdestatoista kokoukselle tehdystä esityksestä yhdeksän oli MO:n tovereiden tekemiä. Yksi MO:n tekemä esitys itse asiassa jätettiin kokonaan pois esityslistasta, nimittäin yksityiskohtaisesti perusteltu esitys, miksi Sosialistiliiton ei pitäisi liittyä IS-“liikkeeseen”.

Kokouksen kuluessa ensimmäinen osoitus Sosialistiliiton kykenemättömyydestä toimia demokraattisesti ja työväenluokkaa kunnioittavalla tavalla oli se, että kokoukselle esitetty MO:n edustajan lyhyt puheenvuoro kokouksen alussa hylättiin äänestyksessä 9-4 (niin, mainittakoon, että “kokouksessa” oli vain 14 osanottajaa). Näin estettiin sangen tehokkaasti kaikki kritiikki ennen IS-“liikkeeseen” liittymisen käsittelyä.

Kansainvälista “liittoutumista” tietämättömyyden verjossa

Käsiteltäessä IS-“liikkeeseen” liittymistä aloitti Sosialistiliiton puheenjohtaja, Juhani Lohikoski, keskustelun pitämällä noin viidentoista minuutin puheen, joka loppujen lopuksi ei tuonut ilmi juurikaan uutta IS-“liikkeestä”, ja oli kaiken kaikkiaan hyvin ristiriitainen. Erityisesti etujoukkojen osuudesta vallankumouksessa esiintyi hänen puheessaan ristiriitoja, kuten lauselmat “meidän on kerrottava luokalle, miten taistella” ja “työväenluokan on itse vapautettava itsensä”.

Myöhemmin, MO:n tuotua esiin, että Sosialistiliiton olisi pitänyt julkaista jäsenilleen mm. IS-“liikkeen” kannanottoja maailmanpoliittisiin tilanteisiin, kuten Jugoslavian, Itä-Timorin ja Tsetsenian kriiseihin, totesi Lohikoski, että “kantoja maailmanpoliittisiin tilanteisiin ei tarvitse tuoda esille.” Lisäksi keskustelussa kävi ilmi, että IS-“liikkeellä” ei ole minkäänlaista järjestörakennetta, eikä se oikeastaan ole olemassakaan kuin löyhänä teoreettisena yhteenliittymänä. Ei siis voi olettaa, että järjestödemokratia voisi toimia “liikkeessä,” jolla ei ole yhteisesti sovittuja päätöksentekoelimiä.

Kaiken kaikkiaan IS-“liikkeeseen” liittymistä ajaneet kokouksen osanottajat osoittivat myöskin oman tietämättömyytensä “liikkeestä”, johon omaa “järjestöään” olivat ajamassa. Lopulta Sosialistiliiton kevätkokous päätti liittää Sosialistiliiton IS-“liikkeeseen” äänin 11-3.

Kuitenkaan tätä Sosialistiliiton ei olisi pitänyt tehdä. IS-“liikkeen” “analyysin” mukaan Neuvostoliitto, Itä-Euroopan maat sekä Kiina, Kuuba, Pohjois-Korea ja Vietnam olivat tai ovat valtiokapitalistisia, eli maita, joissa valtio omistaa tuotantovälineet, mutta joiden hallinnasta vastaa kapitalistinen hallitseva luokka, ja jonka vuoksi valtiokapitalististen maiden talous toimii kapitalismin periaatteiden mukaan, eli pyrkien maksimoimaan voiton. IS-“liikkeen” mukaan tämä voitto käytettiin kuitenkin pääosin sotilaalliseen kilpailuun, sillä valtiokapitalistisissa maissa muunlaisen kilpailun käyminen ei olisi edes onnistunut.

Kuitenkin MO:n toverit hylkäävät tämänlaiset taantumukselliset teoriat ja toteavat, että kyseiset valtiot eivät olleet valtiokapitalistisia. Neuvostoliitto oli byrokraattisesti rappeutunut työläisvaltio, muut byrokraattisesti epämuodostuneita työläisvaltioita. Todisteena siitä, että näiden maiden talous ei ollut kapitalistinen, mainittakoon mm. se, että näiden maiden työläisten elintaso romahti kapitalististen vastavallankumousten jälkeen (mm. Neuvostoliitossa 1991). Mikäli talous olisi ennen vastavallankumousta ollut kapitalistinen, ja olisi vain tapahtunut siirtymä kapitalismin muodosta toiseen, ei työläisten elintasossa olisi tapahtunut näin radikaalia muutosta.

Stalinistinen byrokratia ei ollut luokka, vaan ristiriitainen kasti. Esim. Unkarissa 1956 ja Tsekkoslovakiassa 1968 Kommunistisen puolueen ydinjoukko ja armeija suurimmaksi osaksi liittyivät byrokratiaa vastaan suunnattuun kansannousuun. Luokkana stalinistinen byrokratia ei tätä olisi tehnyt, eikä kansannousujen tarkoituksena ollut kaataa sosialistista taloutta. Mikäli ko. valtiot olisivat olleet valtiokapitalistisia, olisivat näiden maiden hallitsevat luokat vastustaneet vuonna 1989 Itä-Saksasta alkanutta yhteiskunnallista mullistusta. Mutta eivät vastustaneet. Stalinistisesta byrokratiasta ei kuitenkaan suoraan tullut näiden maiden hallitsevaa luokkaa yksityiskapitalismiin siirtymisen jälkeen, joten vastustusta olisi pitänyt esiintyä. Mitä ilmeisimmin tällöin ei siis siirrytty kapitalismin muodosta toiseen, vaan tapahtui kapitalistinen vastavallankumous.

IS-“liikkeen” “teoriat” eivät perustu dialektiseen materialismiin, eikä niillä ole marxilaista luonnetta. Sen sijaan, että analysoitaisiin yhteiskunnallisia tapahtumia riippumatta teorioista, ja tehdyistä havainnoista johdettaisiin teoriat, IS-“liikkeelle” on kerran luotu “teoria” valtiokapitalismista, jonka avulla kaikkia yhteiskunnallisia tapahtumia pyritään tulkitsemaan, tarvittaessa vääristellen totuutta, jotta se sopisi “teoriaan”.

IS-“liikkeellä” ei ole, kuten jo mainitsimme, minkäänlaista järjestörakennetta, vaan se toimii Britannian Socialist Worker Partyn ympärillä ja sen mielivallan alaisena. Kansainvälisten yhteistyökomiteoiden puuttuminen takaa sen, että minkäänlaista alkeellistakaan järjestödemokratiaa ei kansainvälisellä tasolla voi esiintyä. Kansainvälisten kokousten puuttuminen johtaa juuri edellä mainitsemamme tilanteen syntyyn, että kaikkea tulkitaan jo olemassa olevan teorian avulla: uutta teoriaa ei ikinä voida edes kehittää.

Lisäksi IS-“liike” on maailmalla tunnettu fyysisen väkivallan käyttämisestä aina silloin, kun sen “järjestöt” tuntevat olevansa uhattuina liian täsmällisen vasemmistokritiikin edessä. Sosialistiliitto ei missään vaiheessa ole ottanut minkäänlaista kantaa tällaiseen työväenluokan epädemokratiaan, eikä ole sitä tuominnut, vaan eräs cliffiläisistä jopa totesi, että “fyysisen väkivallan käyttö taantumuksellisia vastaan on hyväksyttävää”, kuitenkin jättäen määrittelemättä taantumuksellisen. Toistaiseksi kuitenkaan Sosialistiliiton piirissä ei ole harjoitettu kuin henkistä väkivaltaa.

Poliittista selkärangattomuutta
ja lahkolaisuutta kautta “linjan”

Kunnallisvaalien osalta SL päätti äänestyksen (9-2) jälkeen olla asettamatta ehdokkaita, mutta osallistua vaaleihin “muin tavoin”. Ehdokkaita asetetaan, mikäli SL löytää riittävästi “tovereita” oman listan pystyttämiseksi. SL ei siis edes pyri rakentamaan yhteistyötä työväenluokkaisten järjestöjen ja puolueiden kanssa, sillä erityisesti mainittiin, että SKP ja KTP eivät kelpaa SL:n yhteistyökumppaneiksi. Perusteluna mainittiin mm. se, että yhteistyö hyödyttää etupäässä muita osapuolia. Marxilainen Oppositio tuomitsee tämänkaltaisen ultra-antistalinismin, vainoharhaisuuden ja lahkolaisuuden. Vaaliyhteistyön kautta kyettäisiin vaikuttamaan myös SKP:n ja KTP:n paikallistason toimintaan, mutta Sosialistiliitto pitäytyy mieluummin omassa piparipiirissään eikä edes pyri kehittämään yhteistyötä. Päinvastoin, “järjestöstä” ajetaan ulos henkilöt, jotka kannattavat yhteistyötä mm. juuri mainittujen SKP:n ja KTP:n kanssa.

Marxilainen Oppositio esitti Sosialistiliiton kevätkokoukselle ryhmäkuntien hyväksymistä Sosialistiliiton säännöissä. Esitys kuitenkin herätti ankaraa vastustusta Sosialistiliiton byrokraattisen johdon keskuudessa, joka painokkaasti tuomitsi ryhmäkuntien kaltaisen, “järjestödemokratian vastaisen” toiminnan hyväksymisen. MO:n mielestä ryhmäkunnat päinvastoin ovat keskeisessä asemassa järjestödemokratian toteutumisessa, sillä niiden kautta mielipidevähemmistöillä on mahdollisuus tuoda julki ja äänestettäväksi mielipiteensä järjestön poliittisesta linjasta. Lopulta ryhmäkunnista äänestettiin, ja niitä ei hyväksytty äänin 11-2.

Muista Sosialistiliiton kevätkokouksen taantumuksellisista päätöksistä mainittakoon, että “järjestön” puheenjohtajaa ei muutettu koordinaattoriksi (äänin 12-2), kuten Marxilainen Oppositio esitti. Keskeisenä perusteluna tälle oli se, että puheenjohtajan on voitava yksin tehdä kannanottoja ja voitava yksin edustaa järjestöä tiedotusvälineissä.

Myöskään Sosialistiliiton kevätkokous ei myöntänyt taloudellista tukea Kansainväliselle Työväenkomitealle (KTK) kesäkuussa Windsorissa pidettävän vapaakauppaa edistävän kokouksen vastamielenosoitusten järjestelyjä varten. Tätäkin oli MO esittänyt, ja esitys hylättiin äänin 10-2. Samalla äänestyksellä hylättiin minkäänlaisen solidaarisuuden osoituksen, kuten viestin, lähettäminen KTK:lle. Keskeisinä perusteluina esityksen hylkäämiselle olivat järjestön heikko taloudellinen tilanne ja se, että poliittiset erimielisyydet SL:n ja KTK:n välillä ovat niin suuria, että minkäänlaista tukea tai solidaarisuutta ei ole mahdollista antaa. Kuitenkin on huomattava, että poliittisista erimielisyyksistä huolimatta molempien järjestöjen vihollisen Windsorissa ja koko maailmassa pitäisi olla sama, kansainvälinen imperialismi.

Mitä seuraavaksi?

Tästä eteenpäin Marxilainen Oppositio ei enää toimi Sosialistiliitossa, vaan sanoutui irti “järjestön” taantumuksellisesta, alati rappeutuvasta poliittisesta “linjasta”. Siksi MO:n toverit ovatkin kutsuneet koolle Marxilaisen Työväenliiton (MTL) perustavan kokouksen. MTL pyrkii tekemään yhteistyötä kaikkien kehityskykyisten ja yhteistyöhön valmiiden työväenjärjestöjen kanssa. Pyrkimyksenä ei ole hajottaa, vaan päämääränä on rakentaa yhtenäinen kommunistinen liike, joka ei hajoa eri suuntiin pikkuporvarillisten voimien rappeuttavasta vaikutuksesta, taistelemaan imperialismia ja kapitalismia vastaan ja proletariaatin sosialistisen vallankumouksen ja maailman kommunismin puolesta.

Marxilaisen Työväenliiton perustava kokous Oulussa lauantaina 10. kesäkuuta 2000.

Yhteystiedot:

Pohjois-Suomi/Oulu:
MTL/Jari-Pekka Raitamaa
PL 577
90101 OULU
puh. 040 7439 180
s-posti
mtl-fi@marxistworker.org

Etelä-Suomi/Porvoo:
MTL/Teemu Luojola
PL 236
06101 PORVOO
puh. (019) 668 373
s-posti
tempe@pp.inet.fi

Marxilaisen Työväenliiton ja Kansainvälisen Työväenkomitean internet-sivut löytyvät osoitteesta:http://www.marxistworker.org/.

Porvoossa
23.4.2000

Marxilainen Työväenliitto, PL 577, 90101 Oulu, SUOMI (FINLAND)
Puhelin: 040-7439180 (Kansainvälinen: 00-358-40-7439180)
E-Mail:
mtl-fi@marxistworker.org • ICQ: 51684729

Viimeksi päivitetty: 09.08.2000

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *